Gemeente Beesel - Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Detailhandel en terrassen gemeente Beesel’

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeesel.nl op: 4-1-2024

  1. Bekendmakingen Beesel
  2. Gemeente Beesel – Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Detailhandel en terrassen gemeente Beesel’

bestemmingsplan RaadhuispleinRaadhuisplein ReuverReuver Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente ReuverReuver

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 18 december 2023 het bestemmingsplan ‘Detailhandel en terrassen gemeente Beesel’ heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 4 januari 2024 voor een ieder gedurende 6 weken (dit is tot en met woensdag 14 februari 2024) ter inzage bij de Klantenbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Reuver. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische verankering van het ‘Detailhandelsbeleid gemeente Beesel’. In dit beleid is vastgelegd dat nieuwvestiging en uitbreiding van detailhandel binnen de aangewezen centrumgebieden moet plaatsvinden. Buiten de centra wordt detailhandel juist ontmoedigd. Om het laatstgenoemde te bereiken is in het voorliggende bestemmingsplan de detailhandelsbestemming geschrapt op locaties buiten de centrumgebieden waar deze feitelijk niet aanwezig meer is. Daarnaast is voor de locaties buiten de centrumgebieden waar nog wel detailhandel aanwezig is, in dit bestemmingsplan een regel opgenomen dat de detailhandelsfunctie niet meer mag worden hervat, wanneer hier langer dan 1 jaar geen gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast bevat het bestemmingsplan regels omtrent het toestaan van terrassen op de pleinen in Reuver en Beesel, en omtrent het mogelijk maken van wintertuinen bij horecagelegenheden. Het bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden Beesel’ bevatte namelijk een omissie, waardoor deze onderwerpen niet goed zijn geregeld in dat bestemmingsplan. In dit nieuwe bestemmingsplan is deze omissie hersteld. Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ID-nummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.0889.BPDetailhandel-VA01. Het plan met de bijhorende stukken is ook digitaal te raadplegen via de website www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > Vastgesteld. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Reuver, 3 januari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeesel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beesel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beesel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.